ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Voorliggende algemene verkoopvoorwaarden beheersen alle relaties tussen:

de onderneming Group-f Cleaning & Facility bvba

met maatschappelijke zetel te België – 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 9 Unit 11

RPR Antwerpen – BTW BE

Hierna: “Group-f Holding” genoemd

 

en haar internetklanten (hierna « de klant » te noemen).

 

Door te klikken op de knop « Ik ga akkoord » bevestigt de klant voorafgaand aan elke transactie kennis van deze verkoopvoorwaarden te hebben genomen en deze te aanvaarden.

 

 1. Bijzondere verkoopvoorwaarden

De klant bevestigt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzondere producteigenschappen, enz.) en verklaart uitdrukkelijk deze verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen geeft de klant te kennen voldoende geïnformeerd te zijn en in te stemmen met de bijzondere verkoopvoorwaarden die bij uitsluiting van toepassing zijn op de bestelling.

 

 1. Bestelling

De klant plaatst zijn bestelling door te klikken op het tabblad

« Toevoegen aan winkelwagentje ».

Na het plaatsen van de bestelling verschijnt een overzicht met alle onderdelen die de klant bevestigt door te klikken op de knop « Ik ga akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden en ik wil betalen » in de menubalk.

De systemen van Group-f Holding voor automatische transactieregistratie gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

 1. Bevestiging van de bestelling

Group-f Holding bevestigt de klant via elektronische weg dat zijn bestelling werd aanvaard.  Zolang de bevestiging door Group-f Holding niet werd gegeven, kan de klant afzien van de bestelling. De klant dient Group-f Holding hiervan op de hoogte te brengen via elektronische weg (aan webshop@group-f.be).  De verkoop wordt pas definitief op het ogenblik dat de bestelling werd bevestigd door Group-f Holding.

Group-f Holding behoudt zich het recht om een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, onder meer als gevolg van de bevoorrading van producten, een probleem met de ontvangen bestelling (bijvoorbeeld onleesbaar document), een abnormale bestelling of te verwachten probleem met de uit te voeren levering. Group-f Holding dient de klant daarvan met alle middelen in kennis te stellen.

Het is de klant uitsluitend toegestaan een nieuwe bestelling te plaatsen nadat hij de voor zijn vorige aankopen verschuldigde bedragen op regelmatige wijze heeft betaald.

Hetzelfde geldt voor de eigendomsoverdracht van de bestelde goederen die pas dan is voltooid nadat de onderneming Group-f Holding de door de klant verschuldigde bedragen heeft ontvangen.

 

 1. Beschikbaarstelling van de bestellingen en leveringsvoorwaarden

De klant dient bij het plaatsen van zijn bestelling een geldig leveringsadres op te geven. Wanneer dit leveringsadres verschillend is van dat van de domicilie of het adres dat voor de bestelling opgegeven is.

Group-f Holding verzorgt zelf en in eigen  beheer het vervoer maar behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een beroep te doen op elke logistieke dienstverlener om de producten op het door de klant aangegeven geldig  adres te leveren.

Group-f Holding kan de bestelling annuleren en/of weigeren. Dit kan het geval zijn als kaart en/of bankgegevens vals blijken te zijn; als een besteld product beschadigd blijkt te zijn.  In dit geval verbond Group-f Holding zich ertoe aan de klant per e-mail op de hoogte te stellen met de mogelijkheid om de bestelling desgevallend te annuleren, evenwel na specifieke schriftelijke verwittiging uiterlijk binnen de 14 dagen na de mededeling van Group-f Holding.

 

 1. Leveringstermijnen

De normale leveringstermijn is binnen 7 werkdagen.

Als een artikel niet beschikbaar is op het ogenblik van de bestelling, laat Group-f Holding dat zo spoedig mogelijk weten en bevestigt Group-f Holding de klant de eerstvolgende beschikbaarheidsdatum, of stelt Group-f Holding de klant  een gelijkwaardig vervangingsproduct voor.

Mocht de klant vervolgens opteren om dan de bestelling te annuleren, dan zal hij de hierna voorgeschreven procedure inzake de herroeping dienen te volgen.

 

 1. Expeditie partner

De leveringen worden uitgevoerd door een eigen logistieke dienst of een externe koerierdienst tijdens de normale kantooruren. De klant dient het leveringsadres zodanig te kiezen dat iemand het pakket in ontvangst kan nemen die eveneens gemachtigd is geldig voor ontvangst te  tekenen.

 

 1. Leveringskosten en beschikbaarstelling van bestellingen

De leverings- en verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs van het product maar worden apart aangerekend in functie van de omvang van de bestelling.

Er dient evenwel rekening gehouden te worden met eventuele invoerrechten en/of taxen die voor ieder land kunnen verschillen. Douanerechten en invoertaxen zijn niet verrekend in de verkoopprijs. Deze dienen door de klant betaald te worden.

Door de bestelling te plaatsen verbindt de klant zich ertoe de door de bezorger voorgelegde afpuntlijst te ondertekenen, waarop hij elke noodzakelijk geachte opmerkingen inzake de uitwendige staat  kan vermelden.

Door de afpuntlijst te ondertekenen bevestigt de klant het daarop vermelde aantal pakketten ontvangen te hebben. Indien de klant beschadigde of ontbrekende producten vaststelt, moet hij binnen ten hoogste 48 uur via webshop@group-f.be een schriftelijke klacht indienen.

Standaard plastic verpakkingen worden niet vervangen en/of terugbetaald wanneer deze beschadigd raken tijdens het transport.

Alle voorvallen, zoals overmacht, ramp of onheil, diefstal en inbraak, staking, bestuurlijke beslissing of onderbreking van het vervoer, waardoor de uitvoering van de bevoorrading vertraging oploopt, verhinderd of onbetaalbaar wordt, strekken bij uitdrukkelijke overeenkomst tot beding van opschorting of tenietgaan van de verplichtingen van de onderneming Group-f Holding, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding.  In dit hypothetische geval wordt de klant integraal en automatisch bevrijd van zijn verplichtingen uit hoofde van de door hem geplaatste bestelling.

Group-f Holding stelt de klant binnen twee werkdagen met alle geëigende middelen in kennis van het bestaan van een dergelijk voorval, teneinde de klant in staat te stellen zijn bestelling(en) naar eigen wens te herroepen conform het hierna bepaalde.

 

 1. Het pakketje komt niet aan.

De klant dient Group-f Holding hiervan in kennis te stellen via webshop@group-f.be. Group-f Holding zal dan eerst een officiële navraag doen bij de koerierdienst.  Indien het pakket 10 dagen later nog niet is toegekomen wordt het pakket officieel als verloren beschouwd en wordt het aankoopbedrag terugbetaald.

Indien de goederen niet aan de klant afgeleverd kunnen worden door diens schuld of toedoen, behoudt de onderneming Group-f Holding zich het recht voor om de klant de hierdoor opgelopen kosten en taxen aan te rekenen.

Group-f Holding aanvaardt leveringen op alternatieve adressen zoals bv kantoren.   Indien een kantoor wordt opgegeven als leveringsadres dient de klant ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is tijdens de kantooruren om de zending te aanvaarden en te tekenen voor ontvangst.

 

 1. Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief BTW maar – indien van toepassing – exclusief douanerechten en invoertaxen. (zie 7)

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Voor de gevolgen van druk- en zet(typ)fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Group-f Holding niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

De prijs die de klant wordt aangerekend is die welke vermeld staat op de door Group-f Holding verstuurde bevestiging van de bestelling. De producten en diensten worden betaald per bank overschrijving (zie 10). Group-f Holding behoudt de eigendom van het (de) product(en) tot op het ogenblik dat de klant de prijs voor het (de) product(en) en diensten integraal heeft betaald.

Group-f Holding behoudt zich het recht voor de prijzen van haar goederen aan te passen in functie van de fluctuatie van de prijzen van de grondstoffen. Bij zulke wijziging kan de klant gebruik maken van het hierna bepaalde herroepingsrecht.

 

 1. Productinformatie

Group-f Holding gaat zorgvuldig om met het weergeven van de specificaties over de producten en goederen, zowel de gebruiks-als verbruiksgoederen.

De gegevens, afbeeldingen en technische beschrijving gebeuren zover de technische middelen en standaarden het toelaten. Alle producten worden door derde fabrikanten vervaardigd en de etikettering geschiedt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent, zoals vermeld op de verpakking. Group-f Holding is een loutere verkoper van de producten.

De foto’s zijn louter illustratief en zijn een waarheidsgetrouwe afbeelding van de producten.  Group-f Holding kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de originele kleuren. De goederen worden verkocht/gekocht in de staat waarin ze zich bevinden.

 

 1.      

U betaalt rechtstreeks van uw eigen bankrekening en dit via de specifiek aangegeven betalingsprogramma’s vermeld op de website en op het bestelformulier.  De transactie wordt beveiligd door uw eigen bank uitgevoerd.  Na de betaling wordt u terug naar de website geleid.  Orders via Bancontact/Maestro betaald, worden binnen de 48 uur na ontvangst verstuurd.

Group-f Holding is geen betrokken partij in de relatie tussen de klant en de uitgever van de desbetreffende credit card.

De geleverde goederen worden slechts eigendom van de klant na volledige betaling. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.

 

 1. Privacybescherming

Group-f Holding is gehouden tot bescherming van uw privacy.

Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken. Group-f Holding verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook met uitzondering van de tot het eigen concern behorende bedrijven. Het staat de klant vrij om zich uit te schrijven en/of te kennen te geven dat zijn gegevens uit de datalistings verwijderd wordt.

 

 1. Vereiste informatie

Door een bestelling te plaatsen op de website www.group-f.be/webshop stemt de klant in met het gebruik door Group-f Holding van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Group-f Holding heeft deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bank gegevens, enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken. Group-f Holding heeft een aanmelding gedaan bij de Privacy commissie en respecteert scrupuleus de daarop geldende regels.

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Bestellingen (met informatie over uw account) worden verzonden via een beveiligde server.

Alle gegevens worden door de beveiligingssoftware (SSL) versleuteld voordat ze naar ons worden verzonden. Bovendien worden alle uitgewisselde berichten beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden. Group-f Holding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik of hacking van de website www.group-f.be/webshop.

 

 1. Waarborg

Na levering van de goederen heeft de klant recht op de wettelijke waarborg van 3 maanden op de verkochte producten.

De waarborg is onder andere niet van toepassing op:

Alle verbruiksproducten zoals ondermeer op niet limitatieve wijze:  zepen, onderhoudsproducten, wc-papier, keukenrol en alle andere goederen die eenmaal geopend niet meer in de originele verpakking kunnen worden terug bezorgd.

 

De waarborg  vervalt indien:

– de klant de geleverde producten heeft geopend en reeds gebruikt heeft; zelf heeft hersteld en/of bewerkt of door derden heeft laten herstellen en/of bewerken;

– de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig werden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Group-f Holding.

Wanneer de klant een beroep wil doen op de waarborg dient deze Group-f Holding via elektronische weg op de hoogte te brengen van de mogelijke mankementen (webshop@group-f.be).  De klant dient een zo correct mogelijke beschrijving te geven van het mankement.

Group-f Holding zal de klant dan per e-mail of telefonisch contacteren om de verdere stappen toe te lichten.

Na overleg met Group-f Holding dient het product teruggestuurd te worden – op kosten van de klant – en zal het door Group-f Holding onderzocht worden en geoordeeld worden of  aanspraak gemaakt kan worden op de waarborg.

Indien de waarborg van toepassing is worden de verzendkosten terugbetaald.

Indien de klant het product terugstuurt zonder toezegging van Group-f Holding en de schade niet onder de waarborg valt behoudt Group-f Holding zich het recht het product  terug te zenden aan de klant in de toestand dat het zich bevindt.  Alle kosten met betrekking tot het terugsturen zijn in dat geval voor rekening van de klant.

Wanneer de klant wel aanspraak kan maken op herstelling onder de waarborg zal Group-f Holding de klant via elektronische weg berichten over de mogelijke herstelling of vervanging.

 

 1. Herstellingen

De klant kan aanspraak maken op een waarborg van 3 maanden op uitgevoerde herstellingen en/of wisselstukken. Deze waarborg valt terug onder de algemene waarborgvoorwaarden (zie punt 15.).

 

 1. Recht op terugzending van koopwaar en herroeping

Zolang de bevestiging door Group-f Holding niet werd gegeven kan de klant afzien van de bestelling (zie punt 3.)

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na levering de koop te herroepen zonder opgave van redenen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet Group-f Holding ……………………., België, webshop@group-f.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte gebracht worden van uw beslissing de bestelling te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven is de klant verplicht  om de mededeling betreffende de  uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken, dit is binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen,

Tijdens deze 14 dagen zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  De klant is alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  Indien de verzegeling verbroken werd kan het product niet meer teruggestuurd worden.

De klant is verplicht het product in de originele staat en verpakking aan Group-f Holding terug zenden, conform de door Group-f Holding verstrekte, redelijke en duidelijke instructies.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop deze besluit de aankoop te herroepen en deze bevestigd werd door Group-f Holding, aan Group-f Holding terug te zenden of te overhandigen.  (Group-f Holding – ……………………..).

Aangeraden wordt de zending met een koerierdienst te versturen.

Verzendings- en verzekeringskosten, douanekosten en eventuele taxen voor in- of uitvoer zijn voor rekening van de klant.

De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt de aankoop te herroepen, resp. Group-f Holding hiervan niet in kennis heeft gesteld, is de koop een feit.

 

Gevolg van de herroeping

Als de klant de aankoop herroept, ontvangt deze alle gedane betalingen, exclusief leveringskosten, douanekosten en taxen terug, in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Group-f Holding op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen.

Group-f Holding betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, zonder bijkomende kosten.

Group-f Holding behoudt zich het recht te wachten met terugbetaling tot zij de goederen hebben teruggekregen.

 

 1. Intellectuele eigendom

Door zich aan te melden op de website www.group-f.be/webshop die werd ontwikkeld door BRAVOOH!  houder van alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten, verbindt de klant zich ertoe het geheel of een deel van de inhoud daarvan niet te kopiëren noch te downloaden, tenzij BRAVOOH! hem op voorhand uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven.

 

 1. Ons contacteren

Voor vragen over producten, het onderhoud of welke andere vragen dan ook over uw bestelling, gelieve u te richten aan:

Group-f Holding – Prins Boudewijnlaan 9 unit 11,2550 Kontich

+32 (0)3 870 99 80   –

webshop@group-f.be

Group-f Holding is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade door de klant opgelopen als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere verplichting van Group-f Holding tegenover de klant, die niet te wijten is aan opzet of grove fout van Group-f Holding.

De klant vrijwaart Group-f Holding voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de dienst door de klant en/of uit de niet-naleving door de klant van enige verplichting opgelegd in de overeenkomst.

Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.